3 • 6 • 12 vizu

VIZUÁLIS NEVELÉS tételek felkészüléshez az ELTE TÓK óvodapedagógus komplex záróvizsgára

VIZUÁLIS NEVELÉS tételek felkészüléshez az ELTE TÓK óvodapedagógus komplex záróvizsgára

 

http://old.tok.elte.hu/to/files/zaro/tetelek/ovoda.pdf

 

VIZUÁLIS NEVELÉS

 

 

Anyanyelvi nevelés – verselés, mesélés – a megfigyelt óvodai tevékenységek, saját élmények tudatos elemzése

  • –  a nyelvi-kommunikációs kompetencia fejlődése gyermekkorban, fejlesztés az óvodai tevékenységekben, összefüggése más nevelési területekkel
  • –  verselés, mesélés, bábozás, dramatizálás szerepe az olvasóvá nevelésben
  • –  a kulturális médiumok (illusztrált könyv, rajzfilm) hatásai az óvodás korú gyermek nyelvi-, irodalmi- 
, kulturális kompetenciájára, az óvodapedagógus feladatai e kompetenciák létrehozásában
  • –  a pedagógus beszédkultúrájának a gyermek kognitív működését meghatározó szerepe 
Fogalmak: 
nyelvhasználat-gondolkodás, nyelvelsajátítás, fejlesztő játékok, beszédhibák, kommunikációs kompetencia, irodalmi kompetencia, kulturális kompetencia, kognitív működés, kulturális jelölők, komplex szemléletmód
  • Szakirodalom:

 

1.

Dankó Ervinné: (2005): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest.

2.

Dankó Ervinné: (1993): Az irodalmi nevelés kérdései korunkban. Okker Kiadó, Budapest.

3.

Porkolábné Balogh Katalin – Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits Anna (2004): Komplex 
prevenciós óvodai program. Trefort Kiadó, Bp.

4.

Daróczi Gabriella: A kisgyermekkori történetmondás készség- és képességfejlesztő hatása. 
http://www.ofi.hu/tudastar/daroczi-gabriella

5.

Kanczler Gyuláné (2002, szerk.): Környezeti nevelés az erdőben a művészetek eszközeivel. ÖKO- 
FÓRUM Alapítvány, Budapest. 
+
Dienes Erika (2002): Bábozás, bábművészet, szöveggyűjtemény, ELTE TÓFK

 

 

Érzelem- és élményfeldolgozás – esetbemutatás egy, az adott gyermekcsoportba járó gyermek érzelemfeldolgozási tevékenységein keresztül

 

– e_l_h_ár_ít_ó _m_e_c_h_a_n_i_z_m_u_s_o_k_ _– _e_l_a_b_o_r_ác_i_ós_ _t_e_c_h_n_i_k_ák_ _

– j_át_ék_ _a_z_ _óv_o_d_áb_a_n_ _

– j_át_ék_ _a_ _t_e_r_m_és_z_e_t_b_e_n_ _

– m_e_s_él_és_ _és_ _BÁBOZÁS_ _

– RAJZOLÁS_,_ _MINTÁZÁS_ _

– m_o_z_g_ás_,_ _én_e_k_e_s_ _j_át_ék_ _és_ _t_án_c_ _

Fogalmak:

Ér_z_e_l_e_m_,_ _f_a_n_t_áz_i_a_,_ _k_e_t_t_ős_ _t_u_d_a_t_,_ _e_l_a_b_o_r_ác_i_ó,_ _e_x_t_e_r_n_a_l_i_z_ác_i_ó,_ _k_a_t_a_r_z_i_s_,_ _k_o_m_p_e_n_z_ál_ó _és_ _l_i_k_v_i_d_ál_ó _j_át_ék_f_o_r_m_a_;_ _v_e_s_z_él_y_ _– _m_e_g_m_e_n_e_k_ül_és_ _m_o_t_ív_u_m_,_ _a_z_o_n_o_s_u_l_ás_,_ _a_z_ _át_v_ál_t_o_z_ás_o_k_,_ _a_z_ _e_l_l_e_n_t_ét_e_k_ _p_r_e_f_e_r_e_n_c_i_áj_a_,_ _i_s_m_ét_l_őd_és_,_ _a_z_ _e_l_ég_t_ét_e_l_ _m_o_t_ív_u_m_a_,_ _a_ _v_ág_y_a_k_ _t_e_l_j_e_s_ül_és_e_ _a_ _m_e_s_ék_b_e_n_;_ _e_m_o_c_i_o_n_ál_i_s_ _k_i_e_m_e_l_és_,_ _s_űr_ít_és_,_ _d_ís_z_ít_e_t_t_s_ég_ _a_ _g_y_e_r_e_k_r_a_j_z_o_k_b_a_n_,_ _s_z_e_n_z_i_t_ív_ _j_át_ék_o_k_ _

 

 

Vizuális nevelés – Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka – a megfigyelt óvodai tevékenységek, saját élmények tudatos elemzése

– alkotó feladatok a vizuális fejlesztésben

– anyagok, eszközök, szervezés a vizuális kezdeményezésben

– gyermeki alkotások, önkifejezés

– a vizuális képességfejlesztés tervezésének sarokpontjai

– kompetenciák, vizuális művészeti tevékenységek kapcsán mozgósított képességek

– szemléltetés, illusztráció, bemutatás

– értékelés a fejlesztési célok tükrében

– környezeti kultúra, esztétikai nevelés, értékközvetítés óvodás korban

– az óvoda tárgyi környezeti kultúrája

 

Fogalmak: komplex művészeti nevelés, gyermekrajzok esztétikuma, irányított és irányítás nélküli alkotások, képességfejlesztés, értékelés, differenciálás, tárgy- és környezetkultúra, anyagok, eszközök, szemléltetés, illusztráció

 

Szakirodalom:

Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma. In: Kárpáti Andrea (szerk.): Vizuális képességek fejlődése. Tankönyvkiadó, Bp., 1995. 203–251. o.

Kárpáti Andrea (2001): Firkák, formák, figurák – a gyermekek vizuális nyelve. Dialóg Könyvkiadó, Budapest.

Pataky Gabriella (2013): Pedagógiai tervezés az óvodai vizuális fejlesztéshez. ELTE TÓK.

Kanczler Gyuláné (2002, szerk.): Környezeti nevelés az erdőben a művészetek eszközeivel. ÖkoFórum Alapítvány Bp

 

Comments are closed.